شفلرا آکتینوفیلا

نگهداری شفلرا

شفلرا گیاهی است زیبا از سرزمین استرالیاو متعلق به خانواده «آرالیاسه» برگا سبز رنگ روشن و براق و چرمی و دمبرگها بلند و در بخش انتهایی برگهای پنجه‌ ای شکل ابتدا با ...

1396/03/21[ ادامه ... ][نمایش : 49747]