مدت هچ

اصطلاح "Hatch window" عبارت است از، دوره ی زمانی که تمامی جوجه ها بطور واقعی از تخم مرغ ها بیرون می آیند. این اصطلاح، «پراکنش هچ» یا "Spread of hatch" نیز نامیده می شود و از آن در ارتباط با برآورد زمان بیرون کشیدن جوجه ها از هچر استفاده می شود.

مدت هچ

اصطلاح "Hatch window" عبارت است از، دوره ی زمانی که تمامی جوجه ها بطور واقعی از تخم مرغ ها بیرون می آیند. این اصطلاح، «پراکنش هچ» یا "Spread of hatch" نیز نامیده می شود و از آن در ارتباط با برآورد زمان بیرون کشیدن جوجه ها از هچر استفاده می شود. پراکنش زمانی هچ، تحت تاثیر تغییرات دمایی سترها قرار می گیرد.
در نژاد راس، پراکنش زمانی کل هچ(فاصله زمانی 1% تا 99% جوجه های هچ شده) حدود 30 ساعت، است. بطور ایده آل، نباید بیشتر از حدود 1% جوجه ها 30 ساعت قبل از تخلیه هچر، هچر شده باشند. اگر زمان تخلیه هچر به تاخیر بیفتد، رشد و یکنواختی جوجه ها در فارم آسیب می بیند، بنابراین پایش Hatch window و هماهنگی در تنظیم زمانی است نمودن تخم مرغ ها در ستر و تخلیه جوجه ها از هچر مهم و الزامی است.
به منظور ارزیابی پراکندگی های دمایی که در ستر رخ می دهد، سینی های استفاده شده برای پایش Hatch window بایستی از چندین ناحیه مختلف سترها (برای مثال، سینی های بالا، وسط و پایین ستر، جلو و عقب، چپ و راست ستر) نمونه برداری شود. هچر را 30 ساعت پیش از موعد مقرر تخلیه، کنترل نمایید. در این زمان نباید در سینی ها بیشتر از یک یا دو جوجه ی هچ شده وجود داشته باشد. در زمان تخلیه ی هچر ، ناحیه گردن تعدادی از جوجه ها حدود 5% ، بایستی هنوز نم دار باشند، (شکل 1) پشت گردن حدود 5% جوجه ها در زمان تخلیه، هنوز بایستی نم داشته باشند) و داخل پوسته های تازه هچ شده بایستی هنوز مرطوب باشند.
زمان هچ
شکل 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مشاهدات دیگری، ممکن است به مدیر جوجه کشی در قضاوت وقوع هچ زود یا دیرهنگام جوجه ها کمک نماید. به عنوان مثال، مشاهدات زیر نشان دهنده ی احتمالی هچ زودهنگام (تاخیر در تخلیه) می باشد.
 
 
الف- اگر قسمت داخلی پوسته های تخم مرغ خیلی خشک باشند؛ بطوریکه براحتی به تکه های کوچک خرد شوند (شکل 2)
پوسته داخلی
ب- وجود مقدار زیادی مدفوع اولیه (meconium یا مامیز: اولین مدفوعی که از جوجه ی تازه هچ شده دفع می شود) روی پوسته ها (شکل 3)
شکل 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اولین مدفوع هچ
شکل 3
ج- خشک بودن تمامی جوجه ها و بیرون زدن جزیی پرهای بال از انتهای غلاف آنها.
شکل 2- غشا زیرین خشک شده ی پوسته تخم مرغ در سمت راست نشان دهنده هچ خیلی زود جوجه می باشد.
شکل 3- مشاهده ی اولین مدفوع جوجه پس از هچ روی پوسته ها پس از تخلیه دیر هنگام جوجه ها از هچر.
 
هنگام بررسی و پایش Hatch window، پراکنش زمانی یکنواخت هچ در سینی های هچر و تمیزی مناسب پوسته های تخم مرغ در زمان تخلیه هچر، بیانگر وجود شرایط مناسب در طول دوره جوجه کشی و زمان صحیح تخلیه هچر می باشد.
 
 
 
 
ترجمه و تدوین:عثمان مرادی-کارشناس ارشد علوم دامی
مجله اطلاعات مرغداری و دامپروری شماره46
مطالب مرتبط

  [تعداد رای های دریافتی :1 [امتیاز مطلب :9 از 10]
  شما نیز به این مطلب امتیاز دهید :
  تنظیمات

  یادداشت کاربران
  درج یک یادداشت :
  نام کاربری :
  پست الکترونیکی :
  وب :
  یادداشت :
  کد امنیتی :
  3 + 8 = ?